I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup a používání licence k aplikaci Mango zpěvník na stránkách www.mangozpevnik.cz (dále jen "Aplikace"), kterou provozuje Adam Motvička, IČ: 74500431 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: adam@motvicka.cz.
 2. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání emailové adresy a hesla.
 3. Aplikace je webová služba sloužící primárně k ukládání písni do vlastního zpěvniku.

II. Licenční podmínky

 1. Majetková práva k aplikaci podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, náleží provozovateli.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání aplikace.
 3. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby Barion - tedy včetně platebních a kreditních karet. Objednaná služba bude aktivována do 1 hodiny po uhrazení.
 4. Přístup do aplikace se objednává na dobu 1 měsíce. Po konci tohoto období se platba automaticky opakuje.

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 2. Uživatel nemá právo propůjčovat svůj přihlašovací e-mail a heslo třetím osobám - účty jsou nepřenosné, neprodejné, patří jen a pouze vám.
 3. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní podmínky.
 4. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a nevracet uživateli předplatné.

IV. Úplata za užívání aplikace

 1. Používání aplikace je možné zdarma. Ovšem so omezeným počtem písní, které uživatel může do svého zpěvníku vložit. Maximální počet písní ve zpěvníku ve verzi zdarma je 20.
 2. Chce-li uživatel vložit do svého zpěvníku písní více než 20, je nutné zřídit předplatné aplikace podle platného ceníku na stránkách provozovatele: Ceník.
 3. Při aktivním předplatném je možné do zpěvníku uživatele vložit až 400 písní.
 4. Řádný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na jeho emailovou adresu, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny předplatného kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající uživatele mající předplatné.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.mangozpevnik.cz nebo jiným způsobem.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o novinkách prostřednictvím uvedeného emailu. Konkrétně jednou týdně. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

V. Způsoby platby za používání aplikace

 1. Platbu za používání aplikace je možno provést prostřednictvím služby ComGate.
 2. Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi po celou dobu trvání předplatného, a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.
 3. Vstup do aplikace je přes uživatelský e-mail a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vzhled aplikace a rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

VI. Záruka, Reklamace

 1. Poskytovatel nabízí 100% záruku na vrácení peněz do 14 dnů od dne nákupu (plná refundace) pro případ, že bude uživatel nespokojen s podobou služby, kterou zakoupil.
 2. Provozovatel v ostatních bodech výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak je nabízena, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 3. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
 4. Provozovatel zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách mangozpevnik.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách mangozpevnik.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím emailu podpory). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání aplikace, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.
 5. V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.
 6. Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s aplikací a jejími funkcemi plně seznámen.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
 3. Registrací uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, emailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele. Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se aplikace Mango zpěvník, stávajícím předplatném a službách s tím spojených. Uživatel se může kdykoliv z těchto zpráv odhlásit v patičce každého hromadného emailu.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace.
 3. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele http://mangozpevnik.cz/obchodni-podminky.
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 3. 2019.